Algemene voorwaarden

1. Toepassing
 
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen Ceramic Stories en de klant gesloten wordt.

 

 

Ceramic Stories behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

 

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

 

Het inschrijven voor een workshop of kopen van een product bij Ceramic Stories leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

 

 

Ceramic Stories behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

 

 

2. Bedrijfsgegevens

 

 

Sabine Vanbiervliet
Overleiestraat 29, 8500 Kortrijk
BE0766241305

 

 

 3. Workshops en Producten

 

 

Ceramic Stories organiseert keramiekworkshops en verkoopt keramiek. De inhoud van de workshops en de producten wordt beschreven op de website www.ceramicstories.be
De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

 

 

4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst

 

Wanneer de klant zich inschrijft voor een workshop of een product aankoopt, wordt deze meteen doorverwezen naar een betalingsmodule. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail.

 

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze email wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.

 

Enkele dagen voor de workshop ontvangt de deelnemer een herinneringsmail voor de workshop.

 

 

Ceramic Stories en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Ceramic Stories hiervoor als een vermoeden van bewijs.

 

 

Het product volgt de procedure leveringsvoorwaarden punt 15. 

 

 

5. Annulering
 
Indien de klant zich voor een workshop heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail ceramicstorieskortrijk@gmail.com .Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door Ceramic Stories

 

Bij annulering gebeurt er geen terugbetaling. Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen. No refund policy.

Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt geen terugbetaling.

 

Ceramic Stories behoudt zich het recht voor om een workshop te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan voor de klant.

 

 

 

6. Prijzen
 
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.  Ceramic Stories behoudt zich het recht om de prijzen op elk moment aan te passen, maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

De betaling gebeurt door middel van bancontact of kredietkaart. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.

 

 

 

 

 

7. Schade en Aansprakelijkheid
 
Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Ceramic Stories op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

 

 

In geval van schadeaanspraken naar Ceramic Stories dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro.

 

 

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan Ceramic Stories de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

 

 

8. Overmacht
 
Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft Ceramic Stories het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

 

 

 9. Intellectuele eigendom

 

 De collecties  zijn eigendom van  Ceramic Stories. Indien deze gekopieerd worden, zal dit leiden tot het innen van een schadevergoeding. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de opdracht of overeenkomst geleverde producten/diensten, ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, gereedschappen, analyses, documentatie, rapporten, berusten uitsluitend bij Ceramic Stories. De koper kan hier op geen enkele wijze aanspraken doen gelden. Het is de koper uitsluitend toegestaan de van ons gekochte producten in ongewijzigde vorm te verkopen. Het uitdrukkelijk niet toegestaan de producten op enigerlei wijze te wijzigen, verveelvoudigen of kopiëren. Evenmin is het toegestaan eventueel op de producten afgebeelde tekeningen, afbeeldingen, schilderingen, etc. op welke wijze ook te gebruiken, anders dan conform de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ceramic Stories.

 

10. Privacy

 

Ceramic Stories heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden. Ceramic Stories verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf. De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan Ceramic Stories.

 

 

11. Klachten
 
Klachten met betrekking een workshop of product, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de workshop per email of aangetekend schrijven aan Ceramic Stories ter kennis worden gebracht.

 

 

In geval van geschillen tussen Ceramic Stories en de klant zal eerst getracht worden deze in der minne op te lossen. 

 

 

12.  Afstand van recht
 
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

 

 

13. Toepasselijk recht
Indien minnelijke geschillen oplossing niet mogelijk blijkt, is de rechtbank van Kortrijk bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.
14. Leveringsvoorwaarden product
 
Ceramic Stories streeft ernaar bestellingen die geplaatst (op voorraad zijn) en betaald worden binnen de 5 werkdagen te verzenden.
Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Indien een product niet in voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.
Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Ceramic Stories kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
Bestellingen worden éénmaal aangeboden op het door de klant opgegeven adres. Indien de klant niet thuis is, laat de bezorger van bpost een briefje achter in de brievenbus van de klant met daarop de adresgegevens waar de klant zijn pakket kan afhalen. Het pakket blijft dan 15 kalenderdagen liggen in het postkantoor. Daarna wordt het teruggestuurd naar Ceramic Stories. Ceramic Stories zal de klant 10 euro aanrekenen om het in dat geval opnieuw naar de klant te versturen.
Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.
15. GDPR
The app used for assuring the GDPR/CCPA compliance of this site, collects your IP and the email address in order to process the data. For more check Privacy Policy

Data Rectification

You can use the link below to update your account data if it is not accurate.

Data Portability

You can use the links below to download all the data we store and use for a better experience in our store.

Access to Personal Data

You can use the link below to request a report which will contain all personal information that we store for you.

Right to be Forgotten

Use this option if you want to remove your personal and other data from our store. Keep in mind that this process will delete your account, so you will no longer be able to access or use it anymore.

16. Cookies

The app used for assuring the GDPR/CCPA compliance of this site, collects your IP and the email address in order to process the data. For more check Privacy Policy

Data Rectification

You can use the link below to update your account data if it is not accurate.

Data Portability

You can use the links below to download all the data we store and use for a better experience in our store.

Access to Personal Data

You can use the link below to request a report which will contain all personal information that we store for you.

Right to be Forgotten

Use this option if you want to remove your personal and other data from our store. Keep in mind that this process will delete your account, so you will no longer be able to access or use it anymore.

 • Decoreren

  Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

  Schrijf je hier in voor een decoratieworkshop 
 • Pottendraaien

  Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

  Schrijf je hier in voor een workshop 
 • Boetseren

  Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.